Terms and Conditions

Afspraken Coaching Collective

1) Het wordt verwacht 5 minuten voor aanvang van afspraak aanwezig te zijn op
de afgesproken locatie.

2) Wanneer een afspraak niet kan nagekomen worden, verwittig ik mijn coach minstens 24 uur op voorhand.
Indien dit niet op tijd gebeurt, wordt de sessie toch in rekening gebracht.

3) Maandelijkse lidmaatschappen kunnen maandelijks stopgezet worden indien dit via e-mail of de mobiele applicatie geannuleerd wordt 1 dag VOOR de vernieuwingsdatum.

4) De medische vragenlijst (PAR-Q), indien van toepassing, werd correct en persoonlijk ingevuld. De persoon in kwestie is zich bewust van de verantwoordelijkheden die de begeleiding met zich mee brengt naar fysieke gezondheid toe.

5) The current Corona guidelines are respected. Keep 1,5m distance of each other at all times. Wear a face mask when moving around the domain. Using a towel while training is mandatory. Clean the equipment after use.

Betalingsvoorwaarden Coaching Collective

1) Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderhevige voorwaarden van toepassing.

2) De facturen dienen vereffend te worden voorafgaand aan de verleende diensten.

3) Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks per aangetekende brief aan ons worden gericht.

4) In geval van enige betwisting betreffende de uitvoering van de prestaties, dan wel van de conformiteit van de goederen, kan de koper of opdrachtgever de betaling van de facturen niet opschorten of weigeren.

5) Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

6) Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd.

7) Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50€.

8) Indien uw factuur niet tijdig betaald wordt, ontvangt u een duplicaat van de factuur. Indien u binnen de week hierop volgend, de factuur niet betaalt, ontvangt u een eerste aanmaning met begrip van de kosten beschreven in §6 en §7 . Indien geen betaling na 1 maand van de eerste aanmaning, volgt een tweede aanmaning met een bijkomende interest van 1% per maand en de kosten van het aangetekend schrijven. Indien geen betaling na 1 maand van de tweede aanmaning, volgt het voorleggen bij het Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Bij het doorsturen naar een deurwaarder, wordt deze gemandateerd voor de inning van het verschuldigd bedrag, vermeerderd met de aanmanings- en inningskosten, samen met de kosten van de deurwaarder.

9) Maandelijkse lidmaatschappen worden maandelijks verlengd en vereffend via SEPA incasso in samenwerking met Mollie B.V. . Deze automatische transactie gebeurt 2-3 werkdagen na het ontvangen van de betreffende factuur.

10) De eventuele goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De overdracht van de risicos gebeurt echter bij de levering. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

11) Voor elke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge of Gent bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.


Anti Doping Charter

Gebruik maken van de diensten van Coaching Collective houdt in dat er meldingsplicht is wanneer persoon in kwestie ofwel in het verleden als heden gebruik maakt van verboden prestatie bevorderende middelen.

Enig opzettelijk gebruik van deze middelen houdt een onmiddellijke stopzetting in van de verleende diensten door Coaching Collective zonder enige mogelijkheid op terugbetaling van de nog verschuldigde diensten.

Meer informatie over het Anti Doping Charter op https://dopinglijn.be


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......